Produkt został dodany do koszyka.
  • Produktów: (0)
  • Wartość: 0,00 zł
Otwórz koszyk
VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej  odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14  dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru  oświadczenia o odstąpieniu od umowy który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w  przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez  konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania  oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
a. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą  konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po  spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym,  nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed  upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany,  wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego  zindywidualizowanych potrzeb;
d. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu  zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w  zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić  ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie  zostało otwarte po dostarczeniu;
f. umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze  względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena  została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może  nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad  którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
h. umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał  w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy  dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza  Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji,  prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do  dodatkowych usług lub Towarów;
i. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne  albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli  opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków  lub czasopism, z wyjątkiem umowy
o prenumeratę; 
j. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
k. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,  przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z  wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli  w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
l. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli  spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem  terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o  utracie prawa odstąpienia od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za  niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że  zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia  charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie  później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania  oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie  dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje  zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument,  chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie  się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem.
8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób  dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu  konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je  ponieść.
 
IX. Reklamacje dotyczące Towarów
1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w  rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach  określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. 
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na  podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „JUMAR” Adam Podhajski, ul. Opawska 110, 47-400  Racibórz, swiatlo@ju-mar.pl lub lampy@ju-mar.pl.
3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany  Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć  lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej. 
4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w  niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty  otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.
6. Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu  gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach, oraz przez okres wskazany w karcie  gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może  zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie,  którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 
X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i  korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres:  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „JUMAR” Adam Podhajski, ul. Opawska 110, 47-400  Racibórz, na adres poczty elektronicznej: swiatlo@ju-mar.pl lub lampy@ju-mar.pl.
2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji,  rodzaj i opis zaistniałego problemu. 
3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a  gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja  zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej  uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez  Klienta.
 
XI. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego  działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu  wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji  Handlowej z wnioskiem
o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu  między Klientem, a Sprzedawcą.
c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem,  a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)  rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych  należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie  Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów  pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez  Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email  porady@dlakonsumentow.pl.
 
Przydatne formularze:
 
http://ju-mar.pl/lampyogrodowe/FormularzOdstapieniaOdUmowySprzedazyLampyOgrodowePL.pdf

http://ju-mar.pl/lampyogrodowe/FormularzReklamacjiTowaruLampyOgrodowePL.pdf

http://ju-mar.pl/lampyogrodowe/FormularzReklamacjiUslugLampyOgrodowePL.pdf
 

Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym. Zawartość 'LampyOgrodowe.pl' stanowi zaproszenie do składania ofert.