Produkt został dodany do koszyka.
  • Produktów: (0)
  • Wartość: 0,00 zł
Otwórz koszyk
REGULAMIN obowiązujący od dnia 2018-11-16
 
Regulamin Sklepu Internetowego lampyogrodowe.pl
 
 
I. Postanowienia ogólne
 
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu  Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej  za pośrednictwem Sklepu Internetowego lampyogrodowe.pl przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe „JUMAR” Adam Podhajski z siedzibą ul. Opawska 110, 47-400  Racibórz.
 
2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
 
a. adres poczty elektronicznej lampy@ju-mar.pl;
 
b. telefonicznie pod numerem +48 32 417 71 56 / +48 515 079 189;
 
c. fax pod numerem +48 32 417 71 56;
 
d. formularz kontaktowy dostępny na stronie produktu.
 
3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej  http://lampyogrodowe.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i  utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 
 
II. Definicje
 
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 
1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych  od pracy;
 
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą  prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia  w ramach Sklepu;
 
3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 
4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego  Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
 
5. Regulamin – niniejszy dokument;
 
6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta,  dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę  na stronie Sklepu internetowego;
 
7. Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 
8. Sprzedawca - Adam Podhajski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „JUMAR” Adam Podhajski w  Raciborzu wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej  prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod adresem ul. Opawska 110, 47-400 Racibórz  NIP: 639-172-84-00 REGON: 240248317;
 
9. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy  każdym z prezentowanych produktów;
 
10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,  zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 
11. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w  rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą  elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 
12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz. U. 2014, Nr 827);
 
13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 
14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia  Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 
 
III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 
1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez  system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań  technicznych:
 
a. komputer z dostępem do Internetu,
 
b. dostęp do poczty elektronicznej,
 
c. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w  wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,
 
d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 
2. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do  zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 
3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 
a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np.  treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i  inne prawa osób trzecich,
 
b. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego  funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub  urządzeń,
 
c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach  Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 
d. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów  oraz dla Sprzedawcy,
 
e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego  jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 
f. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami  obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami  Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 
 
IV. Usługi
 
1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z  bezpłatnych Usług polegających na:
 
a. przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,
 
b. prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym,
 
c. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie  Zamówienia w Sklepie,
 
d. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze  Sprzedawcą zamieszczaniu wypowiedzi o Towarach w Sklepie.
 
2. Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w  tygodniu.
 
3. Umowa:
 
a. o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w  Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia  przez Klienta  strony internetowej Sklepu,
 
b. o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest  na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania  usunięcia Konta  lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”,
 
c. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza  umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas  oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia,
 
d. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza  umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony  i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę,
 
d. o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie  zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.
 
4. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu  Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza  rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 
5. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych  osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 
6. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie indywidualnych i subiektywnych  wypowiedzi odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając  wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności  autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
 
7. W celu zamieszczenia, wypowiedzi Klient może zostać poproszony o wskazanie swoich  danych, np. adresu e-mail.
 
8. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie  mogą zawierać treści bezprawnych.
 
9. Wypowiedzi nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw  podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać  dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
 
10. Klient zamieszcza wypowiedzi w Sklepie dobrowolnie. Zamieszczone wypowiedzi są  rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu.
 
11. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z  tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań  utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr  24 poz. 83).
 
12. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu,  Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń  z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z  zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 
13. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których  warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.
 
14. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi  inaczej.
 
 
V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 
1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich  opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia  umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 
2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 
3. Za pośrednictwem formularza Zamówienia, Zamówienia mogą być składane przez 24  godziny, 7 dni w tygodniu..
 
4. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:
 
a.wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta  potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce  zamieszkania oraz adres e-mail,
 
b. wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej  rejestracji w Sklepie (zakup za pomocą Konta Klienta).
 
5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i  udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru towarów,  podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty  oraz informacje dostępne na stronie.
 
6. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do  koszyka.
 
7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich  niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie  złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje  dotyczące:
 
a. opisu przedmiotu Zamówienia,
 
b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z  podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 
c. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
 
d. wybranej metody i terminu płatności,
 
e. wybranego sposobu dostawy,
 
f. czasu dostawy,
 
g. danych kontaktowych Klienta
 
h. danych do faktury
 
8. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu,  oraz potwierdzenie zapoznania się z „Pouczeniem o odstąpieniu od umowy”, podanie  danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku  „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 
9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia  umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
 
10. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą  wpłynięcia Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne  potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 
11. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej  potwierdzenie złożenia przez Klienta Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy  o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 9 powyżej.
 
12. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych  postanowień Umowy sprzedaży Towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na  podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku  potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT lub paragonu fiskalnego.
 
13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 
 
VI. Dostawa
 
1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. i odbywa się  na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia
 
2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
 
a. za pośrednictwem firmy kurierskiej,
 
b. odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy.
 
3. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 
4. Dostawa jest realizowana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy lub we wspólnie uzgodnionym terminie.
 
5. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w  szczególności art. 556 oraz 556(1) -556(5) Kodeksu Cywilnego.
 
 
VII. Ceny i metody płatności
 
1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym  podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 
2. Przy zamówieniach, których wartość przekracza kwotę 1000 zł, Sprzedawca może  rozpocząć ich realizację po wcześniejszym uiszczeniu przez Klienta zaliczki w wymiarze 25  % ceny zamówienia, jednak nie mniej niż w kwocie 250 zł o konieczności uiszczenia  zaliczki Klient zostanie każdorazowo poinformowany w podsumowaniu Zamówienia przed  złożeniem.
 
3. Klient może wybrać następujące metody płatności:
 
a. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja  Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę  potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie  po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu  Zamówienia);
 
b, gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym  przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu  Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu  Zamówienia);
 
c. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta  zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia  Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta  rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta zaś wysyłka dokonana zostanie  niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia);
 
d. gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego  Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana  niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia  Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego  Sprzedawcy).
 
 
VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
 
1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej  odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14  dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 
2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru  oświadczenia o odstąpieniu od umowy który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 
3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w  przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 
4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez  konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania  oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 
5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
 
a. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą  konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po  spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 
b. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym,  nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed  upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 
c. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany,  wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego  zindywidualizowanych potrzeb;
 
d. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu  zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 
e. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w  zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić  ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie  zostało otwarte po dostarczeniu;
 
f. umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze  względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 
g. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena  została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może  nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad  którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 
h. umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał  w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy  dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza  Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji,  prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do  dodatkowych usług lub Towarów;
 
i. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne  albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli  opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków  lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 
j. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
 
k. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,  przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z  wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli  w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 
l. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli  spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem  terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o  utracie prawa odstąpienia od umowy.
 
6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za  niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że  zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia  charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 
7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania  oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie  dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje  zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument,  chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie  się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem.
 
8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób  dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu  konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 
9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je  ponieść.
 
 
IX. Reklamacje dotyczące Towarów
 
1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w  rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach  określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. 
 
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na  podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „JUMAR” Adam Podhajski, ul. Opawska 110, 47-400  Racibórz, swiatlo@ju-mar.pl lub lampy@ju-mar.pl. 
 
3. Celem rozpatrzenia reklamacji Towar należy dostarczyć na adres wskazany w pkt. 2 powyżej, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Możliwy i zalecany jest odbiór reklamowanego Towaru przez firmę kurierską na koszt Sprzedawcy po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem.
 
4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 
5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w  niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty  otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.
 
6. Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu  gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach, oraz przez okres wskazany w karcie  gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może  zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie,  którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 
 
X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 
1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i  korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres:  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „JUMAR” Adam Podhajski, ul. Opawska 110, 47-400  Racibórz, na adres poczty elektronicznej: swiatlo@ju-mar.pl lub lampy@ju-mar.pl.
 
2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji,  rodzaj i opis zaistniałego problemu. 
 
3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a  gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja  zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej  uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez  Klienta.
 
 
XI. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 
1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 
a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego  działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu  wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 
b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji  Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu  między Klientem, a Sprzedawcą.
 
c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem,  a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)  rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych  należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie  Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów  pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez  Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email  porady@dlakonsumentow.pl.
 
d. może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 
XII. Polityka prywatności
 
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów oraz innych osób korzystających ze sklepu internetowego lampyogrodowe.pl zgodnie z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanej RODO. 
 
Korzystanie ze sklepu jest dobrowolne, a Klient składając w nim zamówienia zgadza się z zasadami zawartymi na niniejszej stronie Polityki Prywatności. Brak akceptacji tych zasad jest równoznaczny z brakiem możliwości składania zamówień w sklepie oraz korzystania z jego funkcji.
 
Administrator danych osobowych
 
Administratorem danych osobowych „ADMINISTRATOR”- jest P.P.U.H. "Jumar" Adam Podhajski ul. Opawska 110 47-400 Racibórz REGON 240248317 NIP 639-172-84-00, 32 417 71 56
 
Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna
 
lampyogrodowe.pl zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
 
Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, będziemy przetwarzać w następujących celach:
 
  • W celu niezbędnym do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, (zawarcie i wykonanie umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia (przygotowanie i przedstawienie oferty), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO.
  • W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO.
  • Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń).
Jeżeli przetwarzamy dane osobowe celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych- wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.
 
Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D RODO)
 
Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych.
Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.
 
Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
  • Ponadto informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, a 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?
 
Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta lampyogrodowe.pl przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom sklepu co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 
  • lampyogrodowe.pl korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie lampyogrodowe.pl. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, usługi transportowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
  • lampyogrodowe.pl korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.
  • lampyogrodowe.pl jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, oraz uczestnikiem programu „Wiarygodne Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-333), ul. Powstańców Śląskich 2-4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000357466, NIP: 8971762604, polegających na przesyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej odpowiednio przez Ceneo Sp. z o.o. i Opineo Sp. z o.o. ankiet służących uzyskaniu od Kupującego opinii na temat dokonanej transakcji oraz zakupionego produktu a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl i Opineo.pl opinii wyrażonych przez Kupujących w rezultacie otrzymania ankiet. Dane przekazywane są na mocy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (załącznik na końcu regulaminu).
 
XIII. Postanowienia końcowe
 
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który  jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom  właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania  cywilnego.
 
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który  nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego,  zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy  Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy  ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 
4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient  zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej  zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną  dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem  na wskazany przez nich  adres  poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od  dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient  posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej  treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od  daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem  umowy.
 
Załącznik nr 1 Przykładowy formularz odstąpienia od umowy:
http://ju-mar.pl/lampyogrodowe/FormularzOdstapieniaOdUmowySprzedazyLampyOgrodowePL.pdf
 
Regulamin w formie do pobrania:
http://ju-mar.pl/lampyogrodowe/RegulaminObowiazujacyOd20170410LampyOgrodowePL.pdf 
 
Umowa Powierzania Przetwarzania Danych Osobowych - Ceneo
 
 

Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym. Zawartość 'LampyOgrodowe.pl' stanowi zaproszenie do składania ofert.